Претставување

ЦМЦ Екокон д.о.о.
Адреса: ул."Борис Трајковски"бр.280 Скопје, Р. Македонија
Web: www.cmc-ekocon.com.mk
E-mail: contact@cmc-ekocon.com.mk
Телефони: ++ 389 (0)2 3130 293; (0)2 3298 503
Факс: ++389 (0)2 3130 285

Поважни телефонски броеви:

  • Централа: ++ 389 (0)2 3130 293
  • Факс: ++389 (0)2 3130 285

Целосен назив:

Трговско друштво за еколошко советување, инженеринг и застапување, ЦМЦ Екокон д.о.о.
ул. Борис Трајковски бр.280, 1000 Скопје Р. Македонија

Одговорно лице:

Драганчо Ковачев, дипл.ел.инг


Основен капитал:

17266,32 EUR


Матичен број:

5136784


Даночен број:

МК 4030996170811

Жиро сметка:

210 0513678401 88

Девизна сметка:

210 300000070966

Swift:

TUTN MK2XXX

IBAN КОД:

МК07210300000070966 (НЛБ Тутунска банка)

Жиро сметка:

300000000263003

Девизна сметка:

КOBSMK 2X50253

IBAN КОД:

МК07300701000844449 (Комерцијална банка)