Локација

Нашиот објект се наоѓа на ул.„Борис Трајковски“ бр 280 - Скопје