ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЕКТИРАЊЕ Проектирање, изведба и одржување на мерни системи за надзор и регулација на технолошките процеси.
ВГРАДУВАЊЕ Вградување на водоводни инсталации и цевководи, системи за централно греење, мерна техника како и монтажа на опрема за далечинско читање на потрошувачката на течности, гас и електричната енергија.
ОДРЖУВАЊЕ По испораката и вградувањето на квалитетна опремата, со редовна контрола и сервис се грижиме за нејзина беспрекорна работа во сите услови.
ТРГОВИЈА И ЗАСТАПУВАЊЕ ЦМЦ Екокон е застапник и добавувач на водечки трговски марки за водоводнa и комуналнa инфраструктурa.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА Со изборот на квалитетни материјали, кои не се штетни по здравјето, ЦМЦ Екокон се грижи за чиста питка вода , еден од главните извори за живот.