Св.Николе
Систем за третман на вода. Проект, испорака и инсталација на филтер станица со систем за дезинфекција на водата.